Received code forget option nahin dikha raha hai

-
Hello,

Received code forget option nahin dikha raha hai